Business Arena Göteborg 2020

Apr 28, 2020 08:00 - 17:00 CEST

Dagens program
tisdag, april 28, 2020
09:00 - 09:05 CEST

Välkomstanförande

Peter Lingmerth Gemensam inledning

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:15 CEST

Vägen framåt i ett delat Göteborg

Axel Josefson Gemensam inledning

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent


Nästan ett och ett halvt år har gått sedan maktskiftet ägde rum i Göteborg och det nya styret har hunnit bli varmt i kläderna. Göteborg är en stad i omdaning och redo att ta klivet till att bli en miljonstad. Hur avser det nya styret gå vidare med de stora och ambitiösa stadsbyggnadsprojekten samt optimera den infrastruktursatsning som bokstavligt talat delat staden. I vanlig ordning hälsar kommunstyrelsens ordförande i Göteborg oss välkomna till Business Arena Göteborg.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 10:00 CEST

Lagom med hjärngodis – eller att hålla balansen i den digitala stormen

Dr. Katarina Gospic Gemensam inledning

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Hur har våra hjärnor hanterat en verklighet där teknikutvecklingen formligen exploderat  samtidigt som evolutionens kvarnhjul malt något långsammare. Tekniken har revolutionerat vårt sätt att leva och arbeta. Frågan är hur vi gör för att balansera arbete och vardagsliv i landskap där ledordet är snabbt, både vad gäller beslut och belöningar. Att mobillådan blev årets julklapp är en indikation, men klarar vi av att återta makten över våra liv? Men det digitala behöver inte vara en börda, Katarina Gospic menar att med lite kunskap om kropp och hjärna kan vi lära oss att fortsatt ta kloka beslut.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CEST

Hur påverkas Göteborg av konjunkturoron?

Amanda Welander Seminarium 1 – Fastighet & finans

Även om lokalekonomin har blivit mer diversifierad de senaste åren är Göteborg alltjämt Sveriges största industri- och exportstad och således beroende av läget i den globala ekonomin. Hur ser de konjunkturella förutsättningarna ut på kort och medellång sikt och hur påverkas den lokala ekonomin samt fastighetsmarknaden? Vi inleder med en ekonomisk utblick...

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CEST

Livet i förorten – om invånarna själva får tycka

Peter Esaiasson Seminarium 2 – Stadsutveckling och infrastruktur

Vi är många som har idéer om hur segregationen ska avhjälpas och hur problemen i våra utsatta områden i förorterna ska lösas. Frågan är hur de de som lever i dessa områden ser på situationen. Forskaren Peter Esaiasson har tagit fasta på just det och tagit reda på vad invånarna själva ser på läget i förorten. Resultaten handlar om kärlek och stolthet till området samtidigt som det brister i tilliten, men man ser också en utveckling som går att vända

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CEST

Mobilitet som tjänst i bostäder och kontorsfastigheter

Emma Strömberg Frances Sprei Åsa Melvanius Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

Idag tänker många fastighetsutvecklare och fastighetsägare i termer av mobilitet när de utvecklar bostäder och kontor. I kvarteret Studio 256 i Göteborg utnyttjar Skanska närheten till stadens cykelbana för att skapa goda förutsättningar för hållbar mobilitet. När en ny stadsdel växer fram i Brunnshög i Lund är digitala lösningar och mobilitet en viktig del av det man ser som framtidens bostäder. I Guldheden i Göteborg är en viktig del av mobilitetstänkandet att involvera de boende. Hur påverkas de boendes beteende av att lösningarna finns på plats? Vilka incitament har fastighetsägarna att satsa på mobilitet? Vilka är vinsterna ur klimatsynpunkt?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:40 CEST

Vad kan man göra åt de illegala andrahandskontrakten?

Christina Heikel Kicki Björklund Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Med bostadsbristen som förklaring pekar Alliansen i Göteborg på problem med otillåten andrahandsuthyrning och illegal handel med andrahandskontrakt. M, L och KD menar att lagstiftningen är motsägelsefull och behöver skärpas. Hur hanterar de stora lokala bostadsbolagen problemen med illegala kontrakt? Skulle en “hyresamnesti” av det slag som Mitt Alby testade för några år sedan kunna vara ett alternativ? Vad innebär de nya reglerna för andrahandsuthyrning?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Storslagna stadsbyggnadsplaner under borgerligt styre

Axel Josefson Seminarium 1 – Fastighet & finans

… som följs av en politisk inblick. Efter decennier av socialdemokratiskt styre tog de borgerliga makten i Göteborg i valet 2018. Det finns stora planer på samhällsbyggnadsfronten i staden; både vad gäller fastigheter, stadsbyggnad och infrastruktur. Planer som skulle kunna attrahera stora investeringar både från övriga Sverige men även utlandet. Hur påverkas dessa av maktbytet? Blir det status quo eller ändras något? Vad kan politiken göra för att öka Göteborgs attraktivitet bland långsiktiga investerare?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Det långsiktiga värdet av delaktighet i stadsbygget

Anna Degerfeldt Peter Esaiasson Seminarium 2 – Stadsutveckling och infrastruktur

Det senaste året har varit minst sagt dystert sett till den grova brottsligheten och läget i de utsatta områden runt om i landet. Ambitionen att vända utvecklingen finns dock, frågan är bara hur? Hårdare tag bruka lyftas med nolltoleransen i New York som förebild. Men andra pekar snarare på att bostadsområden där invånarna känner sig delaktiga i sin närmiljö kommer att lyckas bättre. Och sanningen handlar väl någonstans om att det är gemensamma krafter som behövs, och ett långsiktigt perspektiv. Vilka initiativ och praktiska exempel finns i dag? Hur kan invånarna inkluderas i arbetet? Hur går man från dialog till praktisk nytta?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Förvaltning ur ett investerarperspektiv

Jesper Örtengren Magnus Bergman Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

När det gäller handelsfastigheter kan ingående kunskaper om förvaltning ha stor betydelse för utfallet av en investering. Praxis när det gäller vad som ingår i förvaltningen kan skilja sig mycket mellan olika länder. Ett fenomen som snöfall kan göra stor skillnad när det gäller förvaltningskostnader. En angränsande faktor som marknadsföring och vem som ansvarar för den spelar också stor roll. Hur bedömer en investerare förvaltningen inför ett potentiellt förvärv? Vilka är det största riskerna? Ställs det nya typer av krav på centrumledning och förvaltning när köpcentrumens marknadsförutsättningar förändras?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:00 CEST

Hur trygga är stadens bostadsområden?

Sofia Gärdsfors Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

När det uppstår problem i Göteborgs bostadsområden är det ofta Störningsjouren som är först på plats. Det kan handla om alltifrån festande ungdomar till familjegräl. Hur är ordningsläget i Göteborgs bostadsområden? Märker Störningsjouren av problemen med illegala andrahandskontrakt? Har de som arbetar på fältet några tips till fastighetsägarna?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CEST

Hur vitaliserar vi transaktionsmarknaden?

Erik Selin Seminarium 1 – Fastighet & finans

Långsiktighet i all ära, det är många som förgäves har försökt placera pengar på fastighetsmarknaden i Göteborg och termen huskramare har förekommit i diskussioner om den lokala transaktionsmarknaden. Andra har beskrivit marknaden som något dysfunktionell på grund av bristen på hus till salu. Investeringsviljan påverkas givetvis av likviditeten på marknaden och frågan är vad som krävs för att skapa en likvid transaktionsmarknad?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CEST

Kan bostaden anpassa sig till flexibla människor?

Linda Lövgren Åsa Kallstenius Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Idag är det många familjer vars sammansättning ombildas veckovis på grund av bonusbarn och bonusföräldrar. Det påverkar i sin tur bostadsbehovet. Sedan finns alla de som efterfrågar billigare bostäder och är beredda att ta delningsekonomin till hjälp. Skulle man kunna hämta inspiration från andra länder när det gäller kreativa boendeformer? Vem är det som efterfrågar co-living? Vilken roll spelar boendet för familjesituationen?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CEST

Försörjningskedjan och fastigheter – logistik som driver förändring

Erik Wallin Peter Wiman Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

Inget annat segment i branschen har haft samma utveckling som logistik de senaste åren. Anledningen är den kraftiga ökningen av e-handeln. Den tekniska och logistiska omvandlingen ställer helt nya krav på anläggningar, förvaltning och fysisk planering. Hur märks utvecklingen av i en ledande logistikstad som Göteborg? Vad präglar en modern logistikanläggning i termer av utformning och digital teknik? Här kan HA berätta om vilka egenskaper företaget ger sin nya anläggning. Vilka internationella trender kan man se när det gäller logistikfastigheter?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CEST

Digitala tvillingar – kan det löna sig?

Anders Logg Christian Koch Fördjupning F – Akademin

Vad innebär Digital Twin Cities-projektet som nyss startat upp på Chalmers? Med fokus på bygg och fastighetsbranschen tar vi reda på vilka vinster det kan föra med sig att arbeta med digitala tvillingar.

Om Digital Twin Cities: 28 svenska och internationella partners med basen på Chalmers ska samverka inom Digital Twin Cities. Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, stadsbyggnad och byggande med digitalt stöd. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn. 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Tillgång till kapital – vad kan utmanarna tillföra?

Pontus Sundin Seminarium 1 – Fastighet & finans

Det svenska banksystemet har tidigare varit överexponerat mot fastigheter vilket i sin tur lett branschen till att rikta blickarna mot kapitalmarknaden där fastighetsbranschen numera utgör en stor del av den totala volymen. En stadig tillgång till finansiering är en viktig förutsättning för en likvid transaktionsmarknad och det är av största vikt att ha alla möjliga kanaler öppna. Hur ser läget ut på finansieringsmarknaden och vilken roll kan alternativa aktörer, som diverse nischbanker, spela?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Var vill folk bo i Göteborgsregionen?

Tor Borg Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Det säger mycket om en region hur folk bor. I Göteborg är andelen hyresrätter högre än i både Stockholm och Malmö. Priserna på bostadsrätter stiger mest i landet. Vad säger siffrorna om vi ser närmare på dem? Vilka slutsatser kan fastighetsutvecklare och bostadsbolag dra?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Digitalisering för en mänskligare fastighetsbransch?

Sarah Dahman Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

Ofta ställs det digitala mot människan och utmålas som hot eller konkurrent. Robotar och maskininlärning som tar över jobb. Kanske är det läge att tänka tvärtom och se digitaliseringen som ett sätt att göra tillvaron mänskligare. Med digital hjälp kan arkitekten skapa miljöer som är meningsfulla och har en etisk dimension. Här ger en ingenjör med inriktning mot arkitektur sin syn på relationen mellan fastigheter och digital teknik.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:35 CEST

Steget före i elracet?

Lars Edström Pernilla Winnhed Seminarium 2 – Stadsutveckling och infrastruktur

I ett land där vi redan har en hel del problem att brottas med har nu även elbrist har dykt upp på dagordningen. Men när lampan blinkar allt svagare i Stockholm och Malmö har Göteborg ändå en skaplig möjlighet att ligga steget före. Frågan är vad stängning av Ringhals 1 och 2 kommer att innebära. Problemen handlar annars i stort om att det är trångt i ledningarna och ledtiderna för att bygga nytt är långa. Hur är situationen på Sveriges elmarknad? Hur ska Göteborg agera för att ligga steget före?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CEST

5x5: Fem byggstenar i det nya Göteborg

Lena Andersson Ola Serneke P-G Persson Roger Sundbom Seminarium 1 – Fastighet & finans

Det ska investeras oerhört stora belopp i Göteborg de kommande åren och siffran 1000 miljarder kronor klingar säkerligen bekant hos någon. Kontor, bostäder, logistik och handel, hela segmentspaletten finns representerad i de planer som tagits fram. I detta pass får vi en kort genomgång av de mest intressanta och viktigaste projekten.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CEST

Genererar långsiktigt kapital annorlunda produkter?

Claes Malmkvist Jacob Karlsson Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Ingen har kunnat undgå att notera att många långsiktiga investerare har siktat in sig på bostäder de senaste åren. Syftet är självklart att få god avkastning. Frågan är hur det långsiktiga perspektivet präglar slutprodukten? Kan de så kallade joint venture-bolagen ta nya grepp om bostadsbyggandet på grund av det långsiktiga kapitalet? Hur ser de på marknaden?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CEST

Kräver fastighetsbolag ett annorlunda ledarskap?

Stefan Tengblad Ylva Sarby Westman Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

Det handlar om stora pengar, viktiga beslut och långa tidsperspektiv. Till det kommer breda samhällskontakter, stora möjligheter att påverka i hållbarhetsfrågor och en viktig roll som samhällsaktör. Vad behöver man för att lyckas som hög chef på ett fastighetsbolag? Vilka omvärldstrender ska man hålla ögonen på? Vad är det som skapar en högpresterande organisation över tiden?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:35 - 16:15 CEST

Ett elektriskt Göteborg

Lars Backström Seminarium 2 – Stadsutveckling och infrastruktur

Att Göteborg behöver behålla en marginal i elnätet förstår man är viktigt, inte bara för den framgångsrika industrin utan även för att möjliggöra ytterligare satsningar på el-området.  Inte minst vad gäller fordonsflottan, bland annat står kollektivtrafiken i Göteborg inför stora elkrävande satsningar. Hur ser branschens, industrins och trafikens aktörer på elens framtid?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Vad efterfrågar internationella investerare?

Max Barclay Seminarium 1 – Fastighet & finans

Det internationella kapitalet har fått upp ögonen för Norden de senaste åren men framförallt har investeringarna fokuserats till huvudstadsregionerna. Nya studier visar dock att internationella investerare allt mer söker avkastning utanför de europeiska huvudstäderna, i så kallade second tier cities, vilket borde sätta Göteborg på kartan för internationell kapital men vad är det egentligen de utländska investerarna vill ha?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Göteborg firar 400-årsjubileum med storslagna bostadsmål

Magnus Uhrberg Maria Lejon Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Under Gustav II Adolfs regeringstid i ett tidigt skede av den svenska stormaktstiden grundades Göteborg. Med koppling till 400-årsjubileét har staden lanserat projektet BoStad2021 för att utöver den ordinarie bostadsproduktionen testa nya arbetssätt och samarbetsformer. Nu startar byggprojekt från Angered i norr till Frölunda i söder. Här berättar representanter för projektet om det som händer framöver.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Är det någon som vet vad kunderna gör?

Stefan Stigendal Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

På gott och möjligen ont handlar framgångsrika affärer idag ofta om detaljerade kunskaper om kundernas preferenser och vanor. Man talar om data som det nya guldet. Hur står det till med kundkännedomen i fastighetsbranschen? Vad kan digitala tvillingar och annan spjutspetsteknologi åstadkomma när det gäller analysen av kunderna och för affären? Vad är det egentligen man kan göra med alla data?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:05 CEST

Välkomstanförande

Peter Lingmerth Gemensam inledning

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:15 CEST

Vägen framåt i ett delat Göteborg

Axel Josefson Gemensam inledning

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent


Nästan ett och ett halvt år har gått sedan maktskiftet ägde rum i Göteborg och det nya styret har hunnit bli varmt i kläderna. Göteborg är en stad i omdaning och redo att ta klivet till att bli en miljonstad. Hur avser det nya styret gå vidare med de stora och ambitiösa stadsbyggnadsprojekten samt optimera den infrastruktursatsning som bokstavligt talat delat staden. I vanlig ordning hälsar kommunstyrelsens ordförande i Göteborg oss välkomna till Business Arena Göteborg.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 10:00 CEST

Lagom med hjärngodis – eller att hålla balansen i den digitala stormen

Dr. Katarina Gospic Gemensam inledning

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Hur har våra hjärnor hanterat en verklighet där teknikutvecklingen formligen exploderat  samtidigt som evolutionens kvarnhjul malt något långsammare. Tekniken har revolutionerat vårt sätt att leva och arbeta. Frågan är hur vi gör för att balansera arbete och vardagsliv i landskap där ledordet är snabbt, både vad gäller beslut och belöningar. Att mobillådan blev årets julklapp är en indikation, men klarar vi av att återta makten över våra liv? Men det digitala behöver inte vara en börda, Katarina Gospic menar att med lite kunskap om kropp och hjärna kan vi lära oss att fortsatt ta kloka beslut.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CEST

Hur påverkas Göteborg av konjunkturoron?

Amanda Welander Seminarium 1 – Fastighet & finans

Även om lokalekonomin har blivit mer diversifierad de senaste åren är Göteborg alltjämt Sveriges största industri- och exportstad och således beroende av läget i den globala ekonomin. Hur ser de konjunkturella förutsättningarna ut på kort och medellång sikt och hur påverkas den lokala ekonomin samt fastighetsmarknaden? Vi inleder med en ekonomisk utblick...

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CEST

Livet i förorten – om invånarna själva får tycka

Peter Esaiasson Seminarium 2 – Stadsutveckling och infrastruktur

Vi är många som har idéer om hur segregationen ska avhjälpas och hur problemen i våra utsatta områden i förorterna ska lösas. Frågan är hur de de som lever i dessa områden ser på situationen. Forskaren Peter Esaiasson har tagit fasta på just det och tagit reda på vad invånarna själva ser på läget i förorten. Resultaten handlar om kärlek och stolthet till området samtidigt som det brister i tilliten, men man ser också en utveckling som går att vända

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CEST

Mobilitet som tjänst i bostäder och kontorsfastigheter

Emma Strömberg Frances Sprei Åsa Melvanius Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

Idag tänker många fastighetsutvecklare och fastighetsägare i termer av mobilitet när de utvecklar bostäder och kontor. I kvarteret Studio 256 i Göteborg utnyttjar Skanska närheten till stadens cykelbana för att skapa goda förutsättningar för hållbar mobilitet. När en ny stadsdel växer fram i Brunnshög i Lund är digitala lösningar och mobilitet en viktig del av det man ser som framtidens bostäder. I Guldheden i Göteborg är en viktig del av mobilitetstänkandet att involvera de boende. Hur påverkas de boendes beteende av att lösningarna finns på plats? Vilka incitament har fastighetsägarna att satsa på mobilitet? Vilka är vinsterna ur klimatsynpunkt?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:40 CEST

Vad kan man göra åt de illegala andrahandskontrakten?

Christina Heikel Kicki Björklund Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Med bostadsbristen som förklaring pekar Alliansen i Göteborg på problem med otillåten andrahandsuthyrning och illegal handel med andrahandskontrakt. M, L och KD menar att lagstiftningen är motsägelsefull och behöver skärpas. Hur hanterar de stora lokala bostadsbolagen problemen med illegala kontrakt? Skulle en “hyresamnesti” av det slag som Mitt Alby testade för några år sedan kunna vara ett alternativ? Vad innebär de nya reglerna för andrahandsuthyrning?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Storslagna stadsbyggnadsplaner under borgerligt styre

Axel Josefson Seminarium 1 – Fastighet & finans

… som följs av en politisk inblick. Efter decennier av socialdemokratiskt styre tog de borgerliga makten i Göteborg i valet 2018. Det finns stora planer på samhällsbyggnadsfronten i staden; både vad gäller fastigheter, stadsbyggnad och infrastruktur. Planer som skulle kunna attrahera stora investeringar både från övriga Sverige men även utlandet. Hur påverkas dessa av maktbytet? Blir det status quo eller ändras något? Vad kan politiken göra för att öka Göteborgs attraktivitet bland långsiktiga investerare?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Det långsiktiga värdet av delaktighet i stadsbygget

Anna Degerfeldt Peter Esaiasson Seminarium 2 – Stadsutveckling och infrastruktur

Det senaste året har varit minst sagt dystert sett till den grova brottsligheten och läget i de utsatta områden runt om i landet. Ambitionen att vända utvecklingen finns dock, frågan är bara hur? Hårdare tag bruka lyftas med nolltoleransen i New York som förebild. Men andra pekar snarare på att bostadsområden där invånarna känner sig delaktiga i sin närmiljö kommer att lyckas bättre. Och sanningen handlar väl någonstans om att det är gemensamma krafter som behövs, och ett långsiktigt perspektiv. Vilka initiativ och praktiska exempel finns i dag? Hur kan invånarna inkluderas i arbetet? Hur går man från dialog till praktisk nytta?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Förvaltning ur ett investerarperspektiv

Jesper Örtengren Magnus Bergman Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

När det gäller handelsfastigheter kan ingående kunskaper om förvaltning ha stor betydelse för utfallet av en investering. Praxis när det gäller vad som ingår i förvaltningen kan skilja sig mycket mellan olika länder. Ett fenomen som snöfall kan göra stor skillnad när det gäller förvaltningskostnader. En angränsande faktor som marknadsföring och vem som ansvarar för den spelar också stor roll. Hur bedömer en investerare förvaltningen inför ett potentiellt förvärv? Vilka är det största riskerna? Ställs det nya typer av krav på centrumledning och förvaltning när köpcentrumens marknadsförutsättningar förändras?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:00 CEST

Hur trygga är stadens bostadsområden?

Sofia Gärdsfors Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

När det uppstår problem i Göteborgs bostadsområden är det ofta Störningsjouren som är först på plats. Det kan handla om alltifrån festande ungdomar till familjegräl. Hur är ordningsläget i Göteborgs bostadsområden? Märker Störningsjouren av problemen med illegala andrahandskontrakt? Har de som arbetar på fältet några tips till fastighetsägarna?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CEST

Hur vitaliserar vi transaktionsmarknaden?

Erik Selin Seminarium 1 – Fastighet & finans

Långsiktighet i all ära, det är många som förgäves har försökt placera pengar på fastighetsmarknaden i Göteborg och termen huskramare har förekommit i diskussioner om den lokala transaktionsmarknaden. Andra har beskrivit marknaden som något dysfunktionell på grund av bristen på hus till salu. Investeringsviljan påverkas givetvis av likviditeten på marknaden och frågan är vad som krävs för att skapa en likvid transaktionsmarknad?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CEST

Kan bostaden anpassa sig till flexibla människor?

Linda Lövgren Åsa Kallstenius Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Idag är det många familjer vars sammansättning ombildas veckovis på grund av bonusbarn och bonusföräldrar. Det påverkar i sin tur bostadsbehovet. Sedan finns alla de som efterfrågar billigare bostäder och är beredda att ta delningsekonomin till hjälp. Skulle man kunna hämta inspiration från andra länder när det gäller kreativa boendeformer? Vem är det som efterfrågar co-living? Vilken roll spelar boendet för familjesituationen?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CEST

Försörjningskedjan och fastigheter – logistik som driver förändring

Erik Wallin Peter Wiman Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

Inget annat segment i branschen har haft samma utveckling som logistik de senaste åren. Anledningen är den kraftiga ökningen av e-handeln. Den tekniska och logistiska omvandlingen ställer helt nya krav på anläggningar, förvaltning och fysisk planering. Hur märks utvecklingen av i en ledande logistikstad som Göteborg? Vad präglar en modern logistikanläggning i termer av utformning och digital teknik? Här kan HA berätta om vilka egenskaper företaget ger sin nya anläggning. Vilka internationella trender kan man se när det gäller logistikfastigheter?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CEST

Digitala tvillingar – kan det löna sig?

Anders Logg Christian Koch Fördjupning F – Akademin

Vad innebär Digital Twin Cities-projektet som nyss startat upp på Chalmers? Med fokus på bygg och fastighetsbranschen tar vi reda på vilka vinster det kan föra med sig att arbeta med digitala tvillingar.

Om Digital Twin Cities: 28 svenska och internationella partners med basen på Chalmers ska samverka inom Digital Twin Cities. Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, stadsbyggnad och byggande med digitalt stöd. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn. 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Tillgång till kapital – vad kan utmanarna tillföra?

Pontus Sundin Seminarium 1 – Fastighet & finans

Det svenska banksystemet har tidigare varit överexponerat mot fastigheter vilket i sin tur lett branschen till att rikta blickarna mot kapitalmarknaden där fastighetsbranschen numera utgör en stor del av den totala volymen. En stadig tillgång till finansiering är en viktig förutsättning för en likvid transaktionsmarknad och det är av största vikt att ha alla möjliga kanaler öppna. Hur ser läget ut på finansieringsmarknaden och vilken roll kan alternativa aktörer, som diverse nischbanker, spela?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Var vill folk bo i Göteborgsregionen?

Tor Borg Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Det säger mycket om en region hur folk bor. I Göteborg är andelen hyresrätter högre än i både Stockholm och Malmö. Priserna på bostadsrätter stiger mest i landet. Vad säger siffrorna om vi ser närmare på dem? Vilka slutsatser kan fastighetsutvecklare och bostadsbolag dra?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Digitalisering för en mänskligare fastighetsbransch?

Sarah Dahman Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

Ofta ställs det digitala mot människan och utmålas som hot eller konkurrent. Robotar och maskininlärning som tar över jobb. Kanske är det läge att tänka tvärtom och se digitaliseringen som ett sätt att göra tillvaron mänskligare. Med digital hjälp kan arkitekten skapa miljöer som är meningsfulla och har en etisk dimension. Här ger en ingenjör med inriktning mot arkitektur sin syn på relationen mellan fastigheter och digital teknik.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:35 CEST

Steget före i elracet?

Lars Edström Pernilla Winnhed Seminarium 2 – Stadsutveckling och infrastruktur

I ett land där vi redan har en hel del problem att brottas med har nu även elbrist har dykt upp på dagordningen. Men när lampan blinkar allt svagare i Stockholm och Malmö har Göteborg ändå en skaplig möjlighet att ligga steget före. Frågan är vad stängning av Ringhals 1 och 2 kommer att innebära. Problemen handlar annars i stort om att det är trångt i ledningarna och ledtiderna för att bygga nytt är långa. Hur är situationen på Sveriges elmarknad? Hur ska Göteborg agera för att ligga steget före?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CEST

5x5: Fem byggstenar i det nya Göteborg

Lena Andersson Ola Serneke P-G Persson Roger Sundbom Seminarium 1 – Fastighet & finans

Det ska investeras oerhört stora belopp i Göteborg de kommande åren och siffran 1000 miljarder kronor klingar säkerligen bekant hos någon. Kontor, bostäder, logistik och handel, hela segmentspaletten finns representerad i de planer som tagits fram. I detta pass får vi en kort genomgång av de mest intressanta och viktigaste projekten.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CEST

Genererar långsiktigt kapital annorlunda produkter?

Claes Malmkvist Jacob Karlsson Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Ingen har kunnat undgå att notera att många långsiktiga investerare har siktat in sig på bostäder de senaste åren. Syftet är självklart att få god avkastning. Frågan är hur det långsiktiga perspektivet präglar slutprodukten? Kan de så kallade joint venture-bolagen ta nya grepp om bostadsbyggandet på grund av det långsiktiga kapitalet? Hur ser de på marknaden?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CEST

Kräver fastighetsbolag ett annorlunda ledarskap?

Stefan Tengblad Ylva Sarby Westman Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

Det handlar om stora pengar, viktiga beslut och långa tidsperspektiv. Till det kommer breda samhällskontakter, stora möjligheter att påverka i hållbarhetsfrågor och en viktig roll som samhällsaktör. Vad behöver man för att lyckas som hög chef på ett fastighetsbolag? Vilka omvärldstrender ska man hålla ögonen på? Vad är det som skapar en högpresterande organisation över tiden?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:35 - 16:15 CEST

Ett elektriskt Göteborg

Lars Backström Seminarium 2 – Stadsutveckling och infrastruktur

Att Göteborg behöver behålla en marginal i elnätet förstår man är viktigt, inte bara för den framgångsrika industrin utan även för att möjliggöra ytterligare satsningar på el-området.  Inte minst vad gäller fordonsflottan, bland annat står kollektivtrafiken i Göteborg inför stora elkrävande satsningar. Hur ser branschens, industrins och trafikens aktörer på elens framtid?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Vad efterfrågar internationella investerare?

Max Barclay Seminarium 1 – Fastighet & finans

Det internationella kapitalet har fått upp ögonen för Norden de senaste åren men framförallt har investeringarna fokuserats till huvudstadsregionerna. Nya studier visar dock att internationella investerare allt mer söker avkastning utanför de europeiska huvudstäderna, i så kallade second tier cities, vilket borde sätta Göteborg på kartan för internationell kapital men vad är det egentligen de utländska investerarna vill ha?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Göteborg firar 400-årsjubileum med storslagna bostadsmål

Magnus Uhrberg Maria Lejon Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Lydia Capolicchio, journalist, storyteller, podcastproducent

Under Gustav II Adolfs regeringstid i ett tidigt skede av den svenska stormaktstiden grundades Göteborg. Med koppling till 400-årsjubileét har staden lanserat projektet BoStad2021 för att utöver den ordinarie bostadsproduktionen testa nya arbetssätt och samarbetsformer. Nu startar byggprojekt från Angered i norr till Frölunda i söder. Här berättar representanter för projektet om det som händer framöver.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Är det någon som vet vad kunderna gör?

Stefan Stigendal Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB

På gott och möjligen ont handlar framgångsrika affärer idag ofta om detaljerade kunskaper om kundernas preferenser och vanor. Man talar om data som det nya guldet. Hur står det till med kundkännedomen i fastighetsbranschen? Vad kan digitala tvillingar och annan spjutspetsteknologi åstadkomma när det gäller analysen av kunderna och för affären? Vad är det egentligen man kan göra med alla data?

Visa detaljer Gömma detaljer